Ինտերնետ հանրություն ՀԿ-ի վերահսկիչ հանձնաժողովի 3 անդամներն ընտրվում են կազմակերպության համաժողովի կողմից՝ 3 տարի ժամկետով։

Նախագահին ընտրում է վերահսկիչ հանձնաժողովն՝ իր կազմից։

Որոշումներն ընդունում է 6 ամիսը մեկ նախագահի կողմից հրավիրվող նիստերում։

Եզրակացություն է տալիս ԻՀ ՀԿ համաժողովի հաստատմանը ներկայացվող կազմակերպության գործունեության եւ գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ։

Իրավասու է տարին 1 անգամ անցկացնելու կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում, ծանոթանալու կազմակերպության գործունեությաննն առնչվող բոլոր փաստաթղթերին եւ ներկայացնելու պարտադիր քննարկման ենթակա գրավոր առաջարկներ։

հանձնաժողովի անդամներ

Արթուր Վարդերեսյան

«Մենք Քոնսալթինգ» խորհրդատվական կենտրոն

Անի Սահակյան

Թել-Սել ՓԲԸ

Արամ Սարգսյան

Էյչ Էս Ըքաունթ ՍՊԸ տնօրեն